Logo OK Tours

Polityka prywatności

Polityka Prywatności OK TOURS

I. Postanowienia ogólne


W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisów OK TOURS (zwanych dalej Serwisami) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, OK TOURS Barbara Oleśków z siedzibą

w Toruń 87-100, ul. Podmurna 40 (zwana dalej OK TOURS), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki sposób dane przekazane przez użytkowników Serwisów (zwanych dalej„Użytkownikami) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów lub dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

 

II. Gromadzenie i przetwarzanie danych przez OK TOURS


Administratorem danych osobowych (Administrator) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisów jest OK TOURS Barbara Oleśków z siedzibą w Toruń 87-100, ul. Podmurna 40. OK TOURS przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

OK TOURS zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania dostępu do usług oferowanych za pośrednictwem Serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w Serwisach, korzystania z niektórych usług np. dokonania rezerwacji, otrzymania newsletterów lub katalogów.

 

W trakcie rejestracji OK TOURS poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

 

W celu dokonania rejestracji w Serwisach Użytkownik będzie poproszony co najmniej o podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, hasła.

 

Dodatkowo OK TOURS przechowuje informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisami, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu lub Systemu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 

Informacje o Użytkowniku OK TOURS otrzymuje także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Użytkownikowi dokonanie płatności online za usługi kupione od OK TOURS. Otrzymujemy od nich informację o statusie płatności za usługę.

 

W przypadku logowania się do konta OK TOURS za pośrednictwem innej platformy- weryfikującej i uwierzytelniającej Użytkownika OK TOURS otrzymuje te dane od podmiotów udostępniających taką usługę, tj. Facebook, Google czy Twitter. Otrzymujemy od nich takie dane: adres e-mail, płeć, identyfikator użytkownika, data urodzenia, login generowany automatycznie.

 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych


Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

·        dostarczania ofert oraz usług Użytkownikom, w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań,

·        prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług,

·        informowania o treściach i usługach OK TOURS oraz treściach i usługach innych firm współpracujących z OK TOURS,

·        udostępniania w Serwisach przestrzeni reklamowej,

·        prowadzenia marketingu bezpośredniego,

·        wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi OK TOURS, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od OK TOURS,

·        zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w OK TOURS,

·        zarządzania systemami teleinformatycznymi,

·        dochodzenie roszczeń.

 

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług OK TOURS, przekazywania informacji na temat innych usług OK TOURS, a także dostarczania w Serwisach spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam OK TOURS oraz stron trzecich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes OK TOURS. W interesie OK TOURS jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. Wyświetlanie w Serwisach reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkowników umożliwia natomiast OK TOURS pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie.

 

Strony trzecie mogą mieć dostęp do stron internetowych OK TOURS w celu zamieszczania na nich własnych kodów, które pozwalają na analizę Twojej aktywności w Internecie, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników Internetu (profilowanie).

W tym zakresie Partnerzy OK TOURS są administratorami Twoich danych osobowych, niezależnymi od OK TOURS i stosuje się do wykonywanego przez nich przetwarzania Twoich danych osobowych zasady i obowiązki odpowiadające tym, które zostały opisane w niniejszej Polityce w stosunku do OK TOURS.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez OK TOURS może być również konieczność zrealizowania umów zawartych z Użytkownikiem, na podstawie których Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisów, a także korzysta z innych usług OK TOURS.

 

IV. Udostępnianie danych


OK TOURS, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których OK TOURS posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez OK TOURS.

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników.

Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta OK TOURS w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisów). W takich przypadkach OK TOURS zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach OK TOURS robotom internetowym, OK TOURS stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania Użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu OK TOURS może ujawnić Google Inc. adres IP komputera Użytkownika.

Część naszych usługodawców może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku OK TOURS zabezpiecza dane Użytkowników poprzez zawarcie z usługodawcami OK TOURS umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, korzysta z programu unijno amerykańskiego programu Privacy Shield lub innych podstaw transferu danych osobowych.

OK TOURS może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

V. Uprawnienia Użytkownika


Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez OK TOURS w ramach Serwisów.

1.      Prawo dostępu do danych osobowych:

Na wniosek Użytkownika OK TOURS potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał OK TOURS poprzez konto Użytkownika w Serwisach.

2.      Prawo do sprostowania danych osobowych:

W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od OK TOURS ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisach.

3.      Prawo do usunięcia danych osobowych:

W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od OK TOURS usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez OK TOURS (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez OK TOURS).

4.      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

Użytkownik może żądać od OK TOURS czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania OK TOURS nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.

5.      Prawo żądania przeniesienia danych osobowych:

W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez OK TOURS w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.

6.      Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez OK TOURS jego danych osobowych, kiedy:

·        OK TOURS przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,

·        Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,

·        Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.

VI. Okres przechowywania danych


OK TOURS przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez OK TOURS roszczeń w stosunku do Użytkowników.

VII. Polityka „Cookies” i innych mechanizmów automatycznego przechowywania danych na urządzeniach końcowych użytkownika lub przekazywanych przez Użytkownika automatycznie


W Serwisach stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: cookies, Local Storage Object, e-Tag). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisów do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem cookies.

Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisów. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Większość plików„cookies to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików cookies”pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików cookies, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

OK TOURS informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane kapitałowo z OK TOURS, w celu wyświetlania reklam w Serwisach mogą umieszczać w przeglądarkach Użytkowników swoje pliki cookies.

OK TOURS korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w Serwisach. Podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki cookies.

Serwisy wykorzystują także usługę stron trzecich, dzięki której OK TOURS uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Serwisu internetowego oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych. Użytkownik który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić swój sprzeciw, korzystając z linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/, http://optout.hit.gemius.pl/removePL.php lub podobnych. 

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami„cookies w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami„cookies”spowoduje, iż pliki„cookies będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików„cookies i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików„cookies na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików  cookies Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Biura Obsługi Klienta, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

VIII. Wykorzystanie cookies w celach marketingowych


Marketing prowadzony w ramach Serwisu internetowego pozwala nam oferować usługi dopasowane do Twoich zainteresowań i potrzeb. OK TOURS jak i inni reklamodawcy może wykorzystywać pliki„cookies w celach statystycznych w celu mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w serwisach oraz liczby kliknięć w te reklamy. Pliki„cookies OK TOURS oraz innych reklamodawców umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się Użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. Umożliwia to dostarczanie Użytkownikom korzystającym z Serwisów reklam dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. To, jakie reklamy mogą interesować Użytkownika ustalane jest na podstawie zachowań Użytkownika w serwisach oraz sposobu interakcji Użytkownika z treściami dostępnymi w Serwisach.

Część plików„cookies umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom marketingowym. Pliki te pozwalają nam zrozumieć jakimi treściami Użytkownik może być zainteresowany oraz wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. W ramach naszych Serwisów mogą więc być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach. Przykładowo Użytkownik często odwiedzający strony związane z motoryzacją może zobaczyć na naszych Serwisach reklamy samochodów.

Dane o aktywności Użytkowników na naszych Serwisach mogą być także udostępniane naszym partnerom marketingowym. W związku z tym, Użytkownik korzystając z innych stron może zobaczyć reklamy wyświetlane w oparciu o aktywność w Serwisach OK TOURS.

Serwisy wykorzystują także formę marketingu internetowego polegającą na tzw. „retargetowaniu. Umożliwia to naszym partnerom wyświetlanie Użytkownikom reklam w oparciu o ich interakcje ze stronami niepowiązanymi z Serwisami OK TOURS. Przykładowo Użytkownik który na stronie ze z biletami lotniczymi nie dokończył zakupu biletu do Los Angeles, korzystając z serwisów może zobaczyć reklamę pochodzącą z tej strony prezentującą loty do Stanów Zjednoczonych Ameryki lub inne połączenia lotnicze, które Użytkownik przeglądał.

Marketing behawioralny prowadzony w ramach Serwisów nie wiąże się ze zbieraniem danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, czy innych danych pozwalających na przypisanie zachowań Użytkownika do jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania osoby.

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec wyświetlania reklam w Serwisach z wykorzystaniem marketingu behawioralnego. Nie spowoduje to jednak niewyświetlania Użytkownikowi reklam w Serwisach, a jedynie brak dostosowania reklam do preferencji i zainteresowań Użytkownika. Więcej informacji na temat tego w jaki sposób Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec marketingu behawioralnego dostępnych jest pod adresem: https://adssettings.google.com/, http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/ lub podobne.

IX. Zarządzanie otwartymi sesjami - zaznaczenie Funkcji„Nie wylogowuj mnie


Użytkownik podczas procesu logowania może zaznaczyć funkcję Nie wylogowuj mnie. Zaznaczenie tej funkcji sprawia, iż na Urządzenie użytkownika zostaje przesłany plik„cookie, którego zadaniem jest zapamiętanie Użytkownika. Dzięki uruchomieniu tej funkcji Użytkownik nie musi po raz kolejny logować się na urządzeniu po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, iż Użytkownik odwiedzający Serwis zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana. Jeśli Użytkownik korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inne osoby, zaleca się niezaznaczanie opcji Nie wylogowuj mnie i każdorazowe wylogowywanie się z usługi. Należy pamiętać, iż uruchomienie funkcji Nie wylogowuj mnie nie jest tożsame z funkcjonalnością oferowaną przez przeglądarki polegającą na zapamiętywaniu przez przeglądarkę loginu i haseł dostępu. Po zastosowaniu opcji Nie wylogowuj mnie zapamiętany zostaje stan zalogowania, nie są zaś zapamiętywane hasła dostępu, dzięki czemu jest to bezpieczniejsze z punktu widzenia Użytkownika, ponieważ daje możliwość zdalnego zamykania otwartych sesji. Z poziomu konta Użytkownik może zarządzać aktywnymi sesjami, ma możliwość sprawdzenia statusu swojego konta oraz zamknięcia sesji na urządzeniach, na których pozostały otwarte. Zarządzanie aktywnymi sesjami jest możliwe z poziomu zarządzania kontem OK TOURS.

X. Logi dostępowe


W trakcie korzystania z Serwisów zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Serwisem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Serwisem. Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, OK TOURS może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji do usługi Konto OK TOURS, a w przypadku osób niezalogowanych, do podania numeru IP zawartego w logach dostępowych.

XI. Usuwanie z urządzeń mobilnych


Użytkownik, który decyduje się na zainstalowanie na swoim urządzeniu aplikacji mobilnej (także widgetu i innych rozszerzeń funkcjonalnych), której producentem jest OK TOURS, jest informowany o zasadach bezpieczeństwa oraz o sposobie funkcjonowania danej aplikacji. Instalacja dokonywana jest za zgodą Użytkownika. Użytkownik aplikacji może w każdym momencie zrezygnować z jej używania i dokonać deinstalacji. Instalacja i deinstalacja aplikacji, której właścicielem jest OK TOURS odbywa się w sposób standardowy (natywny) dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu końcowym. W celu deinstalacji aplikacji z urządzenia końcowego, Użytkownik powinien postępować zgodnie z zaleceniami producenta systemu operacyjnego, z którym działa jego urządzenia mobilne.

XII. Odsyłacze do innych stron


Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisów, których administratorem jest OK TOURS. OK TOURS nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisach umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest OK TOURS. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

XIII. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane


Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. OK TOURS zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się”po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy.

XIV. Przetwarzanie danych dzieci


Usługi OK TOURS oferowane w ramach serwisów skierowane są osób w różnym wieku, w tym do dzieci. Dzieci aby mogły skorzystać z usług muszą powsiadać zgodę rodzica na przetwarzanie ich danych osobowych.

Informacja o tej zgodzie jest zamieszczana każdorazowo w formularzach rejestracyjnych.

XV. Zmiany w polityce prywatności


W stopce Serwisów administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

XVI. Kontakt oraz prawo wniesienia skargi


Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez OK TOURS należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: OK. TOURS Barbara Oleśków 87-100 Toruń, ul. Podmurna 40.

W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez OK TOURS lub podjętymi działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Super zniżka -200 zł z okazji Dnia Dziecka! Tylko dziś! Wpisz w polu kod promocyjny hasło SUPERKOLONIE i ciesz się rabatem! Zniżka nie dotyczy oferty obozów językowych w Londynie i na Malcie.