Niezbędne dokumenty

Karta Kwalifikacyjna

Uczestnictwo w kolonii/obozie osoby niepełnoletniej wymaga wypełnienia i wyrażenia pisemnej zgody jej rodziców/opiekunów prawnych na karcie kwalifikacyjnej Organizatora.

Każdy Klient po zaksięgowaniu wpłaty otrzymuje maila z formularzem danych do uzupełnienia, następnie odbywa się kwalifikacja na wypoczynek.

Termin uzupełnienia formularza danych - do 30 dni przed wyjazdem lub niezwłocznie, jeśli do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni.
Pozytywna kwalifikacja na kolonie/obóz oznacza wiadomość mailową z kartą kwalifikacyjną w załączniku.

Warunkowa kwalifikacja na kolonie/obóz może wiązać się z m.in. przedstawieniem zaświadczeń od lekarza itp.

Oczekiwanie na kwalifikację na kolonie/obóz oznacza brak uzupełnionego formularza danych i brak wygenerowania karty kwalifikacyjnej.

Wydrukowaną kartę kwalifikacyjną obowiązkowo należy dostarczyć na miejsce zbiórki.

Brak wydrukowanej karty kwalifikacyjnej na zbiórce jest równoznaczny z rezygnacją klienta z udziału w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po jego stronie (§12 OWU OK TOURS).

Brak uzupełnionej i wydrukowanej karty kwalifikacyjnej uniemożliwia przejęcie opieki nad uczestnikiem przez wychowawcę.

Zgłaszający w takiej sytuacji winien samodzielnie dowieźć uczestnika na miejsce wypoczynku wraz z wydrukowaną kartą kwalifikacyjną.

Umowa

W przypadku skorzystania przez klienta z internetowego formularza zamówienia udziału w imprezie turystycznej zawarcie umowy następuje w chwili wpłacenia zaliczki.

Po otrzymaniu i zaksięgowaniu wpłaty wysyłamy umowę droga mailową.

Paszport lub dowód osobisty

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (ważnego paszportu lub dowodu osobistego, wizy i innych wymaganych) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych oraz innych norm prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.

W razie posiadania przez uczestnika innego obywatelstwa niż polskie, należy poinformować o tym Organizatora przy zawieraniu umowy, a Organizator zobowiązuje się do udzielenia takiemu klientowi informacji o wymaganych wobec niego dokumentach.

Obcokrajowcy biorący udział w imprezach zobowiązani są do posiadania ważnej wizy do kraju docelowego i krajów tranzytowych.

Do Wakacji pozostało
4 DNI