Niezbędne dokumenty

Karta Kwalifikacyjna

Uczestnictwo w imprezie osoby niepełnoletniej wymaga wypełnienia i wyrażenia pisemnej zgody jej rodziców/opiekunów prawnych na KARCIE KWALIFIKACYJNEJ Organizatora.

Następnie należy ją przesłać drogą mailową na adres (podany na karcie) [email protected].

Oryginał Karty obowiązkowo należy dostarczyć na miejsce zbiórki.

Brak karty kwalifikacyjnej w oryginale na zbiórce jest równoznaczny z rezygnacją klienta z udziału w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po jego stronie, na warunkach określonych w §12 Warunków Uczestnictwa.

Brak oryginału karty uniemożliwia przejęcie opieki nad uczestnikiem przez wychowawcę.

Zgłaszający w takiej sytuacji winien samodzielnie dowieźć uczestnika na miejsce wypoczynku wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną.

Umowa

W przypadku skorzystania przez klienta z internetowego formularza zamówienia udziału w imprezie turystycznej, zawarcie umowy następuje w chwili wpłacenia zaliczki.

Po otrzymaniu i zaksięgowaniu wpłaty wysyłamy umowę droga mailową.

Podpisana kopia umowy powinna być odesłana do nas przed wyjazdem dziecka na obóz na adres: [email protected].

Paszport lub dowód osobisty

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (ważnego paszportu lub dowodu osobistego, wizy i innych wymaganych) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych oraz innych norm prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.

W razie posiadania przez uczestnika innego obywatelstwa niż polskie, należy poinformować o tym Organizatora przy zawieraniu umowy, a Organizator zobowiązuje się do udzielenia takiemu klientowi informacji o wymaganych wobec niego dokumentach.

Obcokrajowcy biorący udział w imprezach zobowiązani są do posiadania ważnej wizy do kraju docelowego i krajów tranzytowych.

IMG_0067 — kopia.jpg
Do Wakacji pozostało
18 DNI