Logo OK Tours

Niezbędne dokumenty


Karta Kwalifikacyjna


Uczestnictwo w imprezie osoby niepełnoletniej wymaga wypełnienia i wyrażenia pisemnej zgody jej rodziców/opiekunów prawnych na KARCIE KWALIFIKACYJNEJ Organizatora.

Następnie należy ją przesłać drogą mailowa na adres (podany na karcie) karta@oktours.pl.

Oryginał Karty obowiązkowo należy dostarczyć na miejsce zbiórki.

Brak karty kwalifikacyjnej w oryginale na zbiórce jest równoznaczny z rezygnacja Klienta z udziału w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po jego stronie, na warunkach określonych w §12 Warunków Uczestnictwa. Brak oryginału karty uniemożliwia przejęcie opieki nad uczestnikiem przez wychowawcę.

Zgłaszający w takiej sytuacji winien samodzielnie dowieźć uczestnika na miejsce wypoczynku wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną.

Umowa


W przypadku skorzystania przez Klienta z internetowego formularza zamówienia udziału w imprezie turystycznej zawarcie umowy następuje w chwili wpłacenia zaliczki. Po otrzymaniu i zaksięgowaniu wpłaty wysyłamy Państwu umowę. Klientom stałym wysyłamy ją drogą mailową. Klientom którzy jadą z nami pierwszy raz wysyłamy pocztą tradycyjną wraz z katalogiem. Podpisana kopia umowy powinna być odesłana do nas przed wyjazdem dziecka na obóz. Może być odesłana drogą mailową na adres obozy@oktours.pl.


Paszport lub dowód osobisty


Klient imprezy turystycznej zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (ważnego paszportu lub dowodu osobistego, wizy i innych wymaganych) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych oraz innych norm prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. W razie posiadania przez Klienta innego obywatelstwa niż polskie, Klient ma obowiązek poinformować o tym Organizatora przy zawieraniu umowy, a Organizator zobowiązuje się do udzielenia takiemu Klientowi informacji o wymaganych wobec niego dokumentach. Obcokrajowcy biorący udział w imprezach zobowiązani są do posiadania ważnej wizy do kraju docelowego i krajów tranzytowych.Super zniżka -200 zł z okazji Dnia Dziecka! Tylko dziś! Wpisz w polu kod promocyjny hasło SUPERKOLONIE i ciesz się rabatem! Zniżka nie dotyczy oferty obozów językowych w Londynie i na Malcie.