2023-06-01 15:00

Jakie są obowiązki organizatora obozów i kolonii dla dzieci?

Wakacje to czas, na który dzieci i młodzież czekają przez cały rok. Nie ma nic lepszego niż spędzenie wolnego czasu na obozie lub kolonii, gdzie można poznać nowych przyjaciół, nauczyć się czegoś nowego i przeżyć niezapomniane przygody. Jednak aby takie wakacje były udane i bezpieczne, konieczne jest zapewnienie właściwej organizacji. W tym celu organizatorzy obozów i kolonii muszą spełniać szereg wymagań i obowiązków, o których warto wiedzieć przed wysłaniem dziecka na wakacyjny wypoczynek.


Ustawa o systemie oświaty narzuca Organizatorom wypoczynku zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku. Oznacza to, między innymi, że wypoczynek musi zostać zorganizowany na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz warunki higieniczno-sanitarne. 


Organizator ma obowiązek przygotowania programu wypoczynku w taki sposób, aby wszystkie zajęcia były dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności.

Ilu podopiecznych na jednego opiekuna?


Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób.


W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób.


Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku.


Kierownik wypoczynku — wymagania

Kierownikiem obozu lub kolonii może być osoba, która:

 1. nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, nie ma zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, nie orzeczono wobec niej obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

 2. ukończyła 18 lat;

 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

 4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;

 5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat. 


Kierownik wypoczynku to kluczowa osoba na obozie czy kolonii dla dzieci. To on odpowiada za całą organizację i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. Dlatego tak ważne jest, aby miał odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.


Takim kierownikiem wypoczynku może być nauczyciel czy pedagog, który w tym czasie ma przerwę od zajęć szkolnych. Przeważnie w tej roli najlepiej odnajdują się osoby, które łączą swój zawód z pasją. Zdobyte w codziennej pracy doświadczenie z pewnością jest w tej kwestii pomocne. Kierownik wypoczynku powinien charakteryzować się pewnymi cechami osobowościowymi takimi jak umiejętności organizacyjne czy zdolności przywódcze. Dzięki temu będzie on potrafił odpowiednio rozplanować każdy dzień pod kątem organizacyjnym i sprawi, że obóz będzie świetną przygodą, a nie jednym wielkim chaosem.

Czym jest karta kolonijna Uczestnika?


Karta kwalifikacyjna Uczestnika, to podstawowy dokument, który umożliwia wychowawcy przejęcie opieki nad uczestnikiem. Karta jest formą zgody opiekuna prawnego na wyjazd dziecka na obóz lub kolonie. Zawiera ona niezbędne dla organizatora wypoczynku informacje o dziecku, m.in. istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie uczestnika oraz jego numer PESEL w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Wychowawca kolonijny — wymagania

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

 1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);

 2. ukończyła 18 lat;

 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;

 4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku;

Co najmniej średnie wykształcenie nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskie.

Kurs na wychowawcę wypoczynku nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika.

Wychowawcy kolonijni to ludzie o wyjątkowych cechach charakteru. To osoby pełne empatii, troskliwości i cierpliwości, które potrafią zbudować zaufanie i zapewnić poczucie bezpieczeństwa dziecku. W czasie wakacji wychowawcy kolonijni pełnią rolę nie tylko opiekunów, ale także przyjaciół i doradców dla swoich podopiecznych. Dlatego tak ważne jest, aby byli oni dobrze przygotowani do swojej roli, zarówno pod względem formalnym, jak i osobowościowym. Tylko wtedy dziecko będzie czuło się u nich dobrze i bezpiecznie, a pobyt na kolonii czy obozie będzie dla niego niezapomnianym przeżyciem. Z pewnością nie jest to rola dla każdego. 

Poza odpowiednimi cechami charakteru wychowawcy kolonijni muszą spełnić także określone wymagania formalne. Osoby te muszą być pełnoletnie, po szkole średniej. Dodatkowo powinni posiadać umiejętności pierwszej pomocy, co może być niezbędne w przypadku nagłych sytuacji medycznych. Absolutne minimum to zaliczenie kursu na opiekuna kolonijnego potwierdzone certyfikatem. 

Zakres obowiązków wychowawcy kolonijnego

Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy:

 1. zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;

 2. poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku;

 3. prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

 4. opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;

 5. organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;

 6. realizacja programu;

 7. sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;

 8. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;

 9. zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;

 10. prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.


Podczas wyjazdu odpowiadają oni bezpośrednio przed kierownikiem obozu, dlatego powinni słuchać jego poleceń i stosować się do nich. Wychowawcy kolonijni to prawdziwi magicy, którzy potrafią zorganizować czas wolny dzieci w sposób kreatywny i edukacyjny. Ich zadaniem jest zapewnienie dzieciom opieki, ale także stworzenie przyjaznej atmosfery, w której będą mogły rozwijać swoje pasje i umiejętności. Wychowawcy często wprowadzają różnorodne formy aktywności, takie jak zabawy integracyjne, turnieje sportowe, warsztaty plastyczne, teatralne czy muzyczne. Dzięki temu dzieci mają możliwość odkrywania swoich talentów i rozwijania swoich pasji.

Jednym z najważniejszych obowiązków wychowawców kolonijnych jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci. Oprócz stałej opieki nad podopiecznymi muszą także dbać o bezpieczeństwo podczas wyjść poza teren obozu. Mogą to być wycieczki, spacery czy wyjścia do kina, czy teatru. W takich sytuacjach wychowawcy muszą dokładnie zaplanować trasę wycieczki, zidentyfikować potencjalne zagrożenia oraz poinstruować dzieci, jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach. Nie da się ukryć, że jest to zarazem ciekawa, ale także bardzo odpowiedzialna praca. 

Obowiązki kierownika kolonii – o co musi zadbać?

Do obowiązków kierownika wypoczynku należy:

 1. kierowanie wypoczynkiem;

 2. opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji;

 3. ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku, trenerom i instruktorom sportu, etc.

 4. kontrola wykonywania obowiązków przez pozostałe osoby stanowiące kadrę obozu,

 5. zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom; w przypadku pełnoletnich uczestników wypoczynku – z miejsca i do miejsca zbiórek wyznaczonych przez organizatora wypoczynku;

 6. nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku;

 7. zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku;

 8. zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku;

 9. przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu wypoczynku dziennika zajęć i kart kwalifikacyjnych;

 10. udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;

 11. nadzór nad realizacją programu;

 12. podział uczestników wypoczynku na grupy.


Organizatorzy obozów i kolonii dla dzieci muszą spełnić wiele wytycznych i regulacji prawnych. Taki wyjazd to także cała masa obowiązków, które muszą wykonywać z pełnym zaangażowaniem. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczestników powinny być zawsze na pierwszym miejscu. Rodzice wysyłający swoje dzieci na tego typu wypoczynek powinni być spokojni, że ich pociechy są w dobrych rękach, a organizatorzy dokładają wszelkich starań, aby wakacje ich podopiecznych były niezapomniane i bezpieczne. Dlatego warto dokładnie sprawdzić kwalifikacje i referencje organizatora, a także zapoznać się z wymaganiami stawianymi przed kierownikiem i wychowawcami kolonijnymi. W końcu chodzi o dobre samopoczucie i rozwój naszych dzieci, a wakacyjny wyjazd może być nie tylko świetną zabawą, ale również okazją do zdobycia nowych umiejętności, przełamania swoich barier i nawiązania trwałych przyjaźni.

Do końca Wakacji pozostało
44 DNI